Som følge af krav fra skattemyndighederne kan der kun gives ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til valgmenigheder, der overstiger et af valgmenigheden fastsat kontingent, se medlemsblad fra december 2022 og de vedtagne vedtægtsændringer fra den 6. marts 2023.

Både Københavns og Vartov Valgmenighed har vedtaget et kontingent for 2023 (og 2024) på 200 kr. Valgmenighedernes økonomi er imidlertid afhængig af, at der udover kontingent betales et frivilligt bidrag.

Det enkelte medlem fastsætter selv størrelsen af dette frivillige bidrag, men et frivilligt bidrag forventes sammen med kontingentet at svare til, hvad medlemmet skulle have betalt i den kirkeskat, som medlemmer af valgmenigheder er fritaget for.

Det skal understreges, at medlemskab af valgmenigheden opnås ved alene at betale kontingent, og at yderligere frivillige bidrag ikke giver ret til nogen modydelser fra valgmenigheden til medlemmet.

Kontingent og eventuelt frivillige bidrag kan betales samlet eller delt op i flere indbetalinger i kalenderårets løb, for eksempel i form af månedsvis betaling. Der er ikke krav om, at det specificeres, hvad der er kontingent og hvad der er frivillige bidrag. Hvor dette ikke er specificeret, regnes efter vedtægternes §3, stk. 3 det beløb, der af den samlede årlige indbetaling overstiger det på årsmødet fastsatte kontingent som et frivilligt bidrag med ligningsmæssig fradragsret.

Det betyder: Man kan fortsætte sine indbetalinger som hidtil, hvis man ønsker at give det samme bidrag til menighederne.

Særordning vedrørende betaling af kontingent for 2023

På Vartov Valgmenigheds generalforsamling den 17. april 2023 mente enkelte medlemmer, at det er problematisk, hvis der af det frivillige bidrag indbetalt før generalforsamlingen automatisk trækkes 200 kr. som kontingent for medlemskab af valgmenigheden.

Derfor kan medlemmer, der deler denne holdning, rette henvendelse til forretningsføreren, som så vil sørge for at fremsende en opkrævning for medlemskabet på 200 kr.

De medlemmer, der ikke henvender sig til forretningsføreren med dette ønske inden den 1. december 2023, formodes det, har givet samtykke til, at der trækkes 200 kr. af det frivillige bidrag som medlemskontingent for 2023.