Vedtægter

Københavns Valgmenighed af 1890

MENIGHEDENS VEDTÆGTER

§ 1.
Københavns Valgmenighed blev stiftet den 9. juni 1890 og ved kongelig resolution af 4. december samme år anerkendt som led af Den Danske Folkekirke. Dens formål er at være valgmenighed i overensstemmelse med gældende lov.

§ 2.
De, der ønsker optagelse i menigheden, må henvende sig til præsten eller formanden. Har disse intet at indvende, foretager de, som fastsat i lov om valgmenigheder af 24. maj 1972, § 6, anmeldelse om optagelse til folkeregisteret i den pågældende bopælskommune. På samme måde gives der meddelelse om udmeldelse.

§ 3.
Ethvert medlem er pligtigt at betale et årligt kontingent til menigheden, startende ved indmeldelsen. Kontingentets størrelse fastsættes af årsmødet.
Menigheden modtager desuden gavebidrag der er helt frivillige og uden modydelser. Sådanne bidrag indberettes til skattefradrag efter ligningsloven. Ved indbetaling af kontingent regnes et beløb der overskyder kontingentets størrelse for et frivilligt bidrag.
Medlemsskab er ikke en forudsætning for at yde bidrag til menigheden, deltage i gudstjenester og åbne arrangementer og modtage information fra menigheden.

§ 4.
Skriftlige udsendelser til medlemmerne foregår som email til medlemmer som accepterer dette, ellers med brevpost.

 

§ 5.
Hvert år i marts afholdes et årsmøde. Såfremt menighedsrådet (rådet) eller mindst 20 medlemmer af menigheden herudover ønsker en sag forelagt til drøftelse og eventuel afgørelse, kan der indkaldes til et ekstraordinært besluttende menighedsmøde. Et sådant møde skal afholdes senest en måned efter, at formanden skriftligt har fået forelagt ønske herom. Indkaldelse hertil såvel som til årsmødet sker ved brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 6.
Stemmeret ved årsmødet eller ved et besluttende menighedsmøde har enhver, der er optaget som medlem. Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

§ 7.
Rådet består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der hver især vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen eller så nær som muligt halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Rådet kan udpege en forretningsfører uden for sin egen kreds; denne vil så deltage i rådets møder efter behov.

§ 8.
Valg af medlemmer til rådet finder sted på årsmødet i marts, hvor der desuden vælges en 1. og en 2. suppleant, der indtræder som medlemmer af rådet i tilfælde af vakance i perioden mellem valgene. Alle valg foregår ved skriftlig afstemning. Suppleanterne vælges kun for en 1-årig periode.

§ 9.
På årsmødet vælges endvidere 2 revisorer til at revidere menighedens regnskab. De vælges for en 2-årig periode, således at de afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges for ét år ad gangen en suppleant, der indtræder som revisor i tilfælde af vakance i perioden mellem valgene.

§ 10.
Indkaldelse til årsmødet skal indeholde oplysning om, hvilke af rådets medlemmer der afgår, samt hvilke af disse der evt. ikke ønsker genvalg. Forslag til valg af rådsmedlemmer skal skriftligt indsendes til formanden og være denne i hænde senest ugedagen før årsmødets afholdelse.

§ 11.
Rådet leder menighedens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Der holdes møde så ofte, formanden eller mindst 2 rådsmedlemmer finder det ønskeligt. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med en beslutning er formandens stemme udslaggivende. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af dets medlemmer er til stede. Ansættelse af præst, køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og lignende for menigheden betydende spørgsmål forelægges dog menigheden selv til afgørelse på årsmødet eller på et besluttende menighedsmøde.

§ 12.
Menigheden forpligtes ved underskrift af 3 af rådets medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Rådets sammensætning godtgøres ved udskrift af menighedens protokoller.

§ 13.
Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilstilles menighedens medlemmer samtidig med indkaldelsen til årsmødet, hvor regnskabet forelægges til godkendelse.

§ 14.
Forslag om ændring af vedtægter skal udsendes skriftligt til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til årsmødet eller til et besluttende menighedsmøde, hvor det i øvrigt kan vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 15.
Ophævelse af valgmenigheden finder sted efter vedtagelse herom på et besluttende menighedsmøde, som kan være et årsmøde, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, skal forslaget om ophævelse forelægges på et nyt besluttende menighedsmøde mindst 14 dage efter, hvor forslaget kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.
Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS- land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Rådet stiller forslag herom som en del af forslaget om opløsning. Det påhviler det til den tid fungerende råd at drage omsorg for de trufne beslutninger udføres.

er vedtaget på 

Foranstående vedtægter er godkendt på årsmødet 24. marts 1983. Ændringer til § 1. og til § 2. vedtaget på årsmødet 24. marts 1994. Ændringer til §§ 3, 4, 6, 7 og 15 er vedtaget på årsmødet 8. marts 2023 og træder i kraft umiddelbart.