Om prædiketeksten

Toogtyvende søndag efter trinitatis

22.s.e.trin. (1) Den gældbundne tjener v.21 Da kom Peter til Jesus og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v.22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til...

læs mere

Enogtyvende søndag efter trinitatis

21.s.e.trin.(1) Den kongelige embedsmands søn v.46 Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. v.47 Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham...

læs mere

Tyvende søndag efter trinitatis

20.s.e.trin.(1) Kongesønnens bryllup v.1 Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: v.2 »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. v.3 Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. v.4 Så sendte...

læs mere

Nittende søndag efter trinitatis

19.s.e.trin.(1) Helbredelsen af den lamme i Kapernaum v.1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. v.2 Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. v.3...

læs mere

Attende søndag efter trinitatis

18. s.e.trin.(1) Det største bud i loven – Davids søn og Davids herre v.34 Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, v.35 og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: v.36 »Mester, hvad er det største bud i...

læs mere

Sekstende søndag efter trinitatis

16.s.e.trin.(1) Enkens søn i Nain v.11 Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. v.12 Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor...

læs mere

Femtende søndag efter trinitatis

15.s.e.trin. (1) Om bekymringer v.24 »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. v.25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan...

læs mere

Fjortende søndag efter trinitatis

14.s.e.trin(1) De ti spedalske v.11 Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. v.12 Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham v.13 og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!«...

læs mere

Trettende søndag efter trinitatis

13.s.e.trin.(1) Den barmhjertige samaritaner v.23 Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. v.24 For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I...

læs mere

Tolvte søndag efter trinitatis

12.s.e.trin.(1) Helbredelsen af den døvstumme v.31 Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. v.32 Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. v.33...

læs mere

Ellevte søndag efter trinitatis

11.s.e.trin.(1) Lignelsen om farisæeren og tolderen v.9 Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: v.10 »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. v.11...

læs mere

Tiende søndag efter trinitatis

10.s.e.trin.(1) Jesus græder over Jerusalem v.41 Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den v.42 og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. v.43 For der skal komme dage over dig, da dine...

læs mere

Niende søndag efter trinitatis

9.s.e.trin.(1) Lignelsen om den uærlige godsforvalter v.1 Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. v.2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det,...

læs mere

Fjerde søndag efter trinitatis

4.s.e.trin.(1) Splinten i din broders øje Jesus sagde: v.36 »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. v.37 Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. v.38 Giv, så skal der gives jer. Et godt,...

læs mere

Tredje søndag efter trinitatis

3.s.e.trin.(1) Det mistede får og den tabte mønt v.1 Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, v.2 og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« v.3 Men han fortalte dem denne...

læs mere

Anden søndag efter trinitatis

2.s.e.trin. (1) Det store festmåltid v.16 »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. v.17 Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! v.18 Men de gav sig alle som én til at undskylde...

læs mere

Første søndag efter trinitatis

1.s.e.trin. (1) Lignelsen om den rige mand og Lazarus v19 »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. v20 Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, v21 og ønskede kun at spise sig mæt i det,...

læs mere

Trinitatis søndag

Trinitatis søndag (1) v.1 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. v.2 Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med...

læs mere

Anden pinsedag

2. pinsedag (1) v.16 Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v.17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. v.18 Den, der...

læs mere

Pinsedag

Pinsedag (1) v.22 Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?« v.23 Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til...

læs mere

Sjette søndag efter påske

6. søndag efter påske (1) v.26 »Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. v.27 Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. v.1 Sådan har jeg talt til jer, for at I...

læs mere

Kristi himmelfarts dag

Kristi himmelfarts dag (1) v.14 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. v.15 Så sagde han til dem: »Gå ud i...

læs mere

Femte søndag efter påske

5. søndag efter påske (1) v.23 »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. v.24 Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. v.25 Sådan har jeg talt til jer i...

læs mere

Fjerde søndag efter påske

4. søndag efter påske (1) Talsmanden Jesus sagde: v.5 »Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? v.6 Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. v.7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for...

læs mere

Tredje søndag efter påske

3. søndag efter påske (1) Om en kort tid Jesus sagde: v.16 »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« v.17 Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke,...

læs mere

Anden søndag efter påske

2. søndag efter påske (1) Den gode hyrde v.11 Jesus sagde: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. v.12 Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på...

læs mere

Første søndag efter påske

1.søndag efter påske (1) Den opstandne Jesus og disciplene v.19 Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« v.20 Da han...

læs mere

Anden påskedag

2. påskedag (1) Vandringen til Emmaus v.13 Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; v.14 de talte med hinanden om alt det, som var sket. v.15 Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det...

læs mere

Påskedag

Påskedag (1) Den tomme grav v.1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v.2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v.3 Og de sagde...

læs mere

Langfredag

Langfredag (1) Korsfæstelsen v.20 Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. v.21 Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far...

læs mere

Skærtorsdag

Skærtorsdag (1) Den sidste nadver v.17 Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« v.18 Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger:...

læs mere

Palmesøndag

Palmesøndag (1) Indtoget i Jerusalem v.1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted v.2 og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere

Mariæ bebudelses dag

Mariæ bebudelse (1) v.26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v.27 til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v.28 Og englen kom ind...

læs mere

Midfaste søndag

Midfaste søndag (1) Bespisningen af 5000 mand v.1 Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. v.2 En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. v.3 Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig...

læs mere

Tredje søndag i fasten

3. søndag i fasten (1) Jesus og Beelzebul v.14 Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. v.15 Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han...

læs mere

Anden søndag i fasten

2. søndag i fasten (1) Den kana’annæiske kvinde: v.21 Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. v.22 Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« v.23...

læs mere

Første søndag i fasten

1. søndag i fasten (1) Fristelsen i ørkenen: v.1 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. v.2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. v.3 Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig,...

læs mere

Fastelavns søndag

Fastelavns søndag (1) Jesu dåb: v.13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. v.14 Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« v.15 Men Jesus svarede ham: »Lad det nu...

læs mere

Søndag seksagesima

Søndag seksagesima (1) Lignelsen om sædemanden: v.1 Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. v.2 Og han lærte...

læs mere

Søndag septuagesima

Søndag septuagesima (1): Arbejderne i vingården v.1 For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. v.2 Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. v.3 Ved den...

læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger

Sidste søndag efter helligtrekonger (1): Forklarelsen på bjerget v.1 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. v.2 Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen,...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

2. s.e. helligtrekonger (1): Brylluppet i Kana v.1 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; v.2 også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. v.3 Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« v.4 Jesus...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

1. søndag efter helligtrekonger (1): Jesus som tolvårig i templet v.41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. v.42 Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. v.43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Helligtrekongers søndag (1): De vise mænd v.1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v.2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at...

læs mere

Nytårsdag

Nytårsdag (1): Jesu omskærelse Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk 2,21 (jf. Matt 1,25b) Tekstens forhold til andre evangelier Der er ingen direkte...

læs mere

Anden juledag

2. juledag (1): Dommen over Jerusalem Jesus sagde: »Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme,...

læs mere

Juleaften/Juledag

Juleaften/Juledag (1): Jesu fødsel Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver...

læs mere

Tredje søndag i advent

3. søndag i advent (1): Jesus og Johannes Døberen Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og...

læs mere

Anden søndag i advent

2. søndag i advent (1): De sidste tider Jesus sagde: »Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for...

læs mere

Første søndag i advent

1. søndag i advent (1): Indtoget i Jerusalem Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere