Vedtægter

Vartov valgmenighed

§1 Formål

Stk. 1 Vartov Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Den har sin oprindelse i den frie menighed, der samledes om Vartov kirke i N.F.S. Grundtvigs tid, og blev anerkendt som valgmenighed ved kongelig resolution af 26. maj 1920.
Stk. 2 Menighedens hjemsted er København. Dens formål er at være valgmenighed i overensstemmelse med gældende lov.

§2 Medlemmerne

Stk.1. Medlem er enhver, som har indmeldt sig i menigheden, og som betaler kontingent således som vedtaget på det årlige medlemsmøde, jfr. §5.

Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til præsten eller formanden. Menighedsnævnet foranlediger, at anmeldelse om indmeldelse sendes til folkeregisteret i den indmeldtes bopælskommune.

Stk. 3 Ved udmeldelse følges tilsvarende fremgangsmåde.

§3 Medlemsbetaling

Stk.1. Kontingent betales fra det år i hvilket indmeldelse i menigheden finder sted.

Stk.2. Kontingent opkræves efter årsmødet med brev, e-mail, eller på anden måde, der efter nævnets vurdering indebærer, at opkrævningen kan påregnes at komme frem til medlemmet.

Stk.3. Ved et medlems indbetaling til menigheden regnes det beløb, der af den samlede, årlige indbetaling overstiger det på årsmødet fastsatte kontingent som en frivillig gave, jvf. stk. 4

Stk.4. Nævnet vejleder medlemmerne om de forskellige muligheder for at yde gaver og om de eventuelle skattemæssige konsekvenser heraf og understreger stedse overfor medlemmerne den frivillige karakter af gaver og at gaver ikke giver nogen fordele for medlemmerne i forhold til menigheden og at gaver ikke er og heller ikke kan anses for at være hel eller delvis betaling af kontingent

§4 Styrelsen

Stk. 1 Menighedens anliggender ledes af et menighedsnævn, bestående af ni medlemmer, der normalt vælges ved det årlige medlemsmøde.

Stk. 2 Hvert år afgår efter tur tre medlemmer af nævnet.

Afgår et medlem af nævnet før udløbet af sin valgperiode, afgør nævnet, om der skal indkaldes til særligt medlemsmøde til valg af et nyt medlem, eller om valg kan udsættes til det årlige medlemsmøde.

Stk. 3 Nævnet vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær, der tilsammen udgør forretningsudvalget.

Stk. 4 Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst fem medlemmer er tilstede. Præsten deltager normalt i nævnsmødeme. Nævnet kan fastsætte en forretningsorden, som skal være tilgængelig for menighedens medlemmer.

Stk. 5 Ved nævnsmødeme føres en forhandlingsprotokol, der skal være tilgængelig for menighedens medlemmer.

Stk. 6 Erhvervelse og afståelse af fast ejendom, samt pantsætning, udlån og udleje af eller andre væsentlige dispositioner over menighedens ejendom med inventar kan kun finde sted, når mindst fem af nævnets medlemmer stemmer herfor.

Stk. 7 Til at forpligte menigheden i de tilfælde, der er nævnt i stk. 6, kræves underskrift af forretningsudvalgets medlemmer.

§ 5 Medlemsmøder

Stk. 1 Menighedens årlige medlemsmøde afholdes i april. På dette

  1. aflægges beretning for det forløbne år,
  2. aflægges regnskab,
  3. fremlægges budget,
  4. foregår valg af nævnsmedlemmer, medlem af Hjælpekassens udvalg og andre styrelser, jfr, §§ 7-8, samt revisorer,
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. forelægges vigtige sager til afgørelse, og
  7. behandles forslag og spørgsmål, som inden 1. marts af medlemmer indgivet skriftligt til nævnet med ønske om forelæggelse for medlemsmødet.

forelægges vigtige sager til afgørelse, og behandles forslag og spørgsmål, som inden 1. marts af medlemmer indgivet skriftligt til nævnet med ønske om forelæggelse for medlemsmødet.

Stk. 2 Senest 14 dage før mødet sendes til medlemmerne en dagsorden, som skal omhandle alle de emner, der behandles på mødet, samt navnene på de afgående medlemmer af nævnet.

Stk. 3 Særligt medlemsmøde afholdes, når nævnet finder det nødvendigt, eller mindst 20 medlemmer forlanger det. Begæring herom skal ske skriftligt til formanden.
Der indvarsles og fremsendes dagsorden med samme frist som ved det årlige medlemsmøde.

Stk. 4 Beslutning om ansættelse, henholdsvis uansøgt afskedigelse af præst sker altid på medlemsmøde.

Stk. 5 Alle beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning finder sted, når et medlem udtaler ønske herom.

§6 Regnskabet

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet med revisorernes påtegning udsendes sammen med dagsordenen for det årlige medlemsmøde.

§7 Hjælpekassen

Stk. 1 Hjælpekassen har til opgave at yde økonomisk hjælp til trængende, i særdeleshed inden for menighedens kreds, og får sine indtægter gennem gaver. Den styres af et udvalg på fire medlemmer, valgt på det årlige medlemsmøde, samt præsten, som er formand.

Stk. 2 De fire medlemmer af udvalget vælges for to år og således, at der hvert år afgår to medlemmer.

Stk. 3 Hjælpekassens regnskab og kasse er adskilt fra menighedens.

§8 Andre opgaver

Stk. 1 Menigheden kan ved beslutning på medlemsmøde påtage sig opgaver af social og pædagogisk karakter, f.eks. oprettelse, drift og/eller større til institutioner.

§9 Indsamlinger

Stk. 1 Ved valgmeninghedens gudstjenester kan der indsamles til samme formål, hvortil indsamling er tilladt ved folkekirkens andre gudstjenester.

Stk 2 Menighedsnævnet varetager kontrol med indsamlede midler.

§10 Ændring af vedtægterne

Disse vedtægter kan ændres, når vedtagelsen sker i to på hinanden følgende medlemsmøder, der er indvarslet efter § 5 med mindst 14 dages mellemrum, og to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§11 Opløsning af valgmenigheden

Stk. 1 Menigheden kan opløses ved beslutning af mindst halvdelen af menighedens medlemmer ved et medlemsmøde, der er indvarslet efter § 5.

Stk. 2 Opnås ved første møde et flertal blandt de fremmødte for opløsning af valgmenigheden, men ikke mindst halvdelen af samtlige medlemmers stemmer, indkaldes på ny til medlemsmøde, der er indvarslet efter § 5. Ved dette møde træffes beslutning efter almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 3 Ved beslutning om opløsning af menigheden træffes samtidig på det afsluttende medlemsmøde beslutning om anvendelse af menighedens ejendom og formue. Nævnet stiller forslag herom på medlemsmødet, dog således at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Stk. 4 Menighedens midler må ingensinde fordeles mellem medlemmerne eller mellem et nystiftet samfunds medlemmer, men skal anvendes til støtte for og til fremme af åndelig virksomhed af lignende art som menighedens erklærede grundlag, jfr. § 1.

Vedtaget på medlemsmøder den 10. marts og den 28. april 1986. Ændring og tilføjelser til denne vedtægt § 1 vedtaget på medlemsmøder den 14. marts og den 18. april 1994. Ændring og tilføjelser af denne vedtægt vedtaget på medlemsmøder 6. februar og 6. marts 2023