For arrangementer i kirke og menighedssal gælder følgende:

 • Valg af arrangementer har menigheden og dens fællesskab som primær målgruppe. Dertil kommer medlemmer af ”familien” med tilknyttede interesser, direkte eller indirekte
 • Der må ikke tages entre for arrangementer i menighedes regi. Udgifter til foredragsholdere og kunstnere afholdes af menigheden.
 • Nævnet taget stilling til, hvilke arrangementer vi ønsker at afholde. Der skal være åbenhed for nye forslag.
 • I forbindelse med vedtagelse af et arrangement udpeges en eller to ansvarlige for det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementet (låse op, stille an, rydde op, kontakte rengøringen hvis efterfølgende rengøring viser sig nødvendig, o.l.)
 • De ansvarlige for arrangementet skal som hovedregel være til stede under hele forløbet. Man skal være opmærksom på sømmelig opførsel i kirken, ingen mad og drikke i kirken, ikke levende lys.
 • Organisten SKAL spørges hvis orglet skal benyttes.
 • Præst og formand kan tage selvstændig stilling til afholdelse af et arrangement i hastesager.
 • Der afsættes ikke noget fast beløb på budgettet til arrangementer ud over de gængse. Rimelighed og sund fornuft lægges til grund for omkostningerne ved et arrangement.

Disse retningslinier blev vedtaget på nævnsmøde 29. februar 2016. 

De ”kendte – overleverede” principper for brug af menighedssalen blev ikke præciseret på mødet, men de er som følger – mundtligt overleveret til den for tiden valgte formand: 

 • Salen kan bruges til menighedsmøder, som beskrevet i oplægget.
 • Ved kirkelige handlinger (dåb, begravelse, konfirmation og bryllup) kan salen anvendes vederlagsfrit af de pårørende, som forventes at være medlemmer af menigheden.
 • Præsten kan anvende salen efter behov, som en udvidelse af privatboligen.

Ved tvivlstilfælde er det nævnet, der har den endelige afgørelse om udlån af kirken og menighedssalen.