Indkaldelse til særligt menighedsmøde

 mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00 i Vartov kirkes menighedssal

(Københavns Valgmenighed holder et tilsvarende møde d. 14. januar)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af ny præst ved Vartov Valgmenighed

    Vedtægternes § 5 stk 4: Beslutning om ansættelse, henholdsvis uansøgt afskedigelse af præst sker altid på et medlemsmøde
    stk. 5 Alle beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning finder sted, når et medlem udtaler ønske herom.

  4. Eventuelt

 

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde i hht. vedtægterne, som ikke indeholder mulighed for brevstemme eller ved fuldmagt.